Kvalitet och Miljö

kvalitetochmiljoTakringen i Örebro AB arbetar med system som omfattar kvalitet, miljö och arbetsförhållanden.

Vi har en uttalad kvalitets- och miljöpolicy, vi tillhandahåller miljövarudeklarationer för de produkter vi arbetar med samt varuinformationsblad med uppgift om vilka ämnen som ingår i våra produkter och hur de ska hanteras.

Du är naturligtvis välkommen att kontakta oss för ytterligare information

Kvalitetspolicy

Det är Takringen i Örebro AB:s kvalitetspolicy, att endast utföra entreprenadarbeten och tjänster som är av sådan kvalitet, att de förtjänar och vinner kundens fulla belåtenhet och förtroende genom att vi utför det förväntade arbetet på ett fackmannamässigt och tillförlitligt sätt.

För att ytterligare öka Takringen i Örebro AB:s anseende, konkurrenskraft och lönsamhet är det nödvändigt att kvalitetstänkande genomsyrar hela företaget.

Var och en i företaget skall ha kunskap om, att det endast är dennes beslut och handlande som påverkar kvaliteten på vårt arbete och våra tjänster.

Kvaliteten och tillförlitligheten skall i alla avseenden vara sådan, att den utgör ett väsentligt motiv för våra kunder att alltid anlita Takringen i Örebro AB.

Arbetsmiljöpolicy

 Takringen i Örebro AB skall verka för att alla anställda på företaget har en bra allmän arbetsmiljö.

Arbetsskador skall förebyggas genom årlig genomgång, där den allmänna arbetsmiljön samt arbetsskade-, tillbuds-, sjuskrivningsstatistik, rapport från skyddsrond samt eventuella önskemål från de anställda gås igenom. Det som bestäms vid den årliga genomgången nedtecknas och en handlingsplan för när i tiden en åtgärd skall genomföras samt vem som ansvarar för att det blir gjort finns angivet.

Takringen i Örebro AB värnar om sin personal och arbetar preventivt för att undvika arbetsskador genom att se till att lämpliga skydd finns att tillgå samt genom att se till att alla anställda vet vad som gäller och får behövlig information och utbildning.